INFORMATOR NAWIGACYJNY

Wybrane akty prawne z dziedziny gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej

A. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Zaktualizowane o zmiany rok 2004 DZ.U. 2632 z 8 grudnia 2004 r. (zwłaszcza pkt 19 dot. Jeziora Dąbie) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2035).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni z dnia 20 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1120).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu krajowemu zarządowi gospodarki wodnej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

B. Ustawa o żegludze śródlądowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002r. w sprawie trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej z dnia 20 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1686)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów o ścieków ze statków żeglugi śródlądowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egazaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej z dnia 6 wrzeœnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz 1045)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 

C. Pozostałe akty prawne

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.

 

Zamieszczone akty prawne pochodzą ze strony internetowej Sejmu oraz strony internetowej Urzędów Żeglugi Śródlądowej i są zgodne ze stanem z marca 2009 r.

Wszelkie zmiany do prezentowanych aktów prawnych oraz inne akty prawne z tej dziedziny znajdują się na stronie internetowej Sejmu www.sejm.gov.pl
oraz stronie internetowej Urzędów Żeglugi Śródlądowej www.uzs.gov.pl